Convocades les ajudes econòmiques dirigides l’alumnat del Conservatori Municipal de Música per al curs 2019-2020

L’Ajuntament de Llíria ha publicat la convocatòria d’ajudes econòmiques dirigides l’alumnat del Conservatori Municipal de Música per al curs 2019-2020. El termini de presentació de sol·licituds estarà obert del 3 al 14 d’agost, inclusivament.

Tindran dret a percebre les ajudes:

 • Pare o mare o tutor legal de l’alumne estudiant o alumne major d’edat del Conservatori Professional Municipal de Música durant el curs 2019-2020 i que haguera completat el curs complet, requisit aquest a comprovar per la secretaria del centre.
 • Haver aprovat en el curs 2019/2020 almenys el 50% d’assignatures dels ensenyaments
  en les quals es troba matriculat en el Conservatori. La verificació del present
  requisit es realitzarà directament per la secretaria del centre.
 • Trobar-se al corrent de pagament de qualsevol obligació contreta amb l’Ajuntament de Llíria; haurà de trobar-se al corrent de pagament tant l’alumne beneficiari com el pare,
  mare i/o tutor/és del mateix a la finalització del període de presentació de sol·licituds.
  En particular no es podrà tindre quotes mensuals pendents de pagament del Conservatori de Música de Llíria.
 • La verificació del present requisit es realitzarà directament per la Unitat de Recaptació
  de l’Ajuntament de Llíria una vegada es facilite el llistat provisional de beneficiaris.
 • Els requisits dels beneficiaris hauran de mantindre’s durant tot el curs escolar de manera que només rebran l’ajuda aquells alumnes/as que finalitzen els estudis del curs acadèmic corresponent.
 • No ser beneficiari de qualsevol altres ajudes econòmiques per a la mateixa finalitat i curs acadèmic que puguen rebre’s d’altres entitats i/o persones públiques o privades com puguen ser les beques que convoca el Ministeri d’Educació, Cultura i Esport per a estudis postobligatoris no universitaris per a ensenyaments artístics professionals ni les que convoque l’administració pública.

La falta de qualsevol d’aquests requisits suposarà el decaïment automàtic en el dret
a percebre l’ajuda.

Totes les bases de la convocatòria es troben en aquest enllaç: https://bit.ly/3hSosj3.

Dejar respuesta

Please enter your comment!
Please enter your name here